20 photos

Kites doing what Kites do.
White-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed KitesWhite-tailed Kites